Tavoitteet, teemat ja toimintaperiaatteet

Leiriviikon teemat

Leiriviikko rakentuu nuorten elämässä ajankohtaisten ja askarruttavien teemojen ympärille. Aiheita käsitellään pääasiassa keskustelemalla eri tavoin. Keskusteluissa voidaan jakaa kokemuksia ja ajatuksia, fiilistellä tai selvittää omaa elämää ja maailmaa. Keskusteluun voi jokainen osallistua omalla tavallaan.

Jokaisella päivällä on yksi tai useampi teema seuraavista teemoista, mutta teemojen järjestys ja laajuus vaihtelee:

Moninaisuus ja yhdenvertaisuus
– Moninaisuuden, samanlaisuuden ja normaaliuden käsitteet
– Stereotypiat ja sosiaaliset roolit
– Syrjinnän syntymiseen liittyvät tekijät ja keinot vähentää syrjintää

Oma elämä ja tulevaisuus
– Omien tulevaisuuden tavoitteiden, toiveiden ja pelkojen hahmottaminen
– Koko maailman tulevaisuus
– Nykypäivän merkitys tulevan kannalta

Yhteiskunta ja vaikuttaminen
– Oma rooli ja paikka yhteiskunnassa
– Mistä palasista toimiva yhteiskunta rakentuu?
– Tarve vaikuttaa ja erilaiset vaikutusmahdollisuudet

Media
– Tiedon luotettavuus ja lähdekritiikki
– Oma rooli median tuottajana ja kuluttajana
– Minkälaista vaikutusvaltaa medialla on?

Maailmankuvat ja -katsomukset
– Mitä eroa on maailmankuvilla, -katsomuksilla, uskonnoilla ja elämäntavoilla?
– Eettiset ja moraaliset kysymykset
– Omien arvojen sekä mielipiteiden synty ja perusteleminen

Identiteetti
– Minäkuva, identiteetti ja itsetunto sekä niihin vaikuttavat asiat
– Mistä palasista minuuteni on rakentunut?
– Mistä pidän tai en pidä itsessäni?

Ympäristö
– Mitä kaikkea ympäristö on?
– Oma suhde luontoon
– Vastuun kantaminen omasta ympäristöstä

Päihteet
– Päihteidenkäytön syitä ja seurauksia
– Päihteiden vaikutuksia yksilön ja yhteiskunnan tasolla
– Erilaiset riippuvuudet

Ihmissuhteet
– Läheiset ihmissuhteet
– Laajemmat sosiaaliset verkostot
– Ihmissuhteiden eroja, oma rooli niissä ja niistä seuraavat erilaiset tunteet

Seksuaalisuus
– Rakkaus ja ihastuminen
– Seksuaalisuus, sukupuoli ja kehollisuus
– Miten sosiaaliset normit vaikuttavat seksuaaliseen käyttäytymiseen ja tunteisiin?

Leiritoiminnan periaatteita

Elämänkatsomus ymmärretään leirillä laajasti. Siihen sisältyvät käsitykset itsestä, ihmissuhteista, arvoista, tulevaisuudensuunnitelmista ja ympäröivästä maailmasta.

Leirillä herätellään ajatuksia, vaihdetaan kokemuksia, annetaan mahdollisuus oivaltaa uusia näkökulmia, opetellaan perustelemaan ja arvioimaan perusteita.

Leireillä sitoudutaan noudattamaan turvallisen tilan periaatteita. Periaatteilla ja ohjeilla haluamme vahvistaa toimintakulttuuria, jossa jokainen voi tuntea olevansa turvassa ja kunnioitettu. Lähtökohtana on, että jokainen leiriläinen on vastuussa omalla toiminnallaan turvallisesta ilmapiiristä ja että kaikkeen häirintään puututaan.

Leireillä kannustetaan kriittiseen ajatteluun. Sillä tarkoitetaan mielipiteiden, uskomusten ja tunteiden tarkastelua ja selkeyttämistä. Leiriläisiä kannustetaan hankkimaan ja arvioimaan tietoa sekä käyttämään sitä valintojensa pohjana.

Leiriläisille ei anneta valmiita vastauksia siihen, millaisia valintoja pitäisi tehdä, vaan heitä kannustetaan tekemään valintoja itsenäisesti, perustellen ja tietoisena niiden seurauksista.

Leiriläiset hyväksytään omana itsenään ja heille annetaan tilaisuus puhua asioista niin, että heitä todella kuunnellaan. Oman itsensä hyväksyminen ja toisten ihmisten kokemusten ja näkökulmien kuuleminen opettaa hyväksymään toisia sekä näkemään asioita heidän kannaltaan.

Leiriläisiä ei ohjata ajattelemaan tietyllä tavalla, vaan luotetaan, että kun heille annetaan mahdollisuus arvioida erilaisia näkemyksiä, he pystyvät itse tekemään omaa elämänkatsomustaan koskevat valintansa.