Mål, teman och principer

Lägerveckans teman

Lägerveckan är uppbyggd kring aktuella och intressanta teman i ungdomarnas liv. Ämnen behandlas främst genom att diskutera på olika sätt. I samtal kan erfarenheter och tankar delas, känslor kan kännas eller man kan ta reda på sitt eget liv och världen. Alla kan delta i diskussionen på sitt sätt.

Varje dag har ett eller flera av följande teman, men ordningen och omfattningen av teman varierar:

Mångfald och likvärdighet
– Begrepp om mångfald, likhet och normalitet
– Stereotyper och sociala roller
– Faktorer relaterade till uppkomsten av diskriminering och sätt att minska diskrimineringen

Det egna livet och framtiden
– Att räkna ut sina framtida mål, förhoppningar och rädslor
– Hela världens framtid
– Dagens betydelse för framtiden

Samhället och påverkan
– Egen roll och plats i samhället
– Av vilka bitar byggs ett fungerande samhälle upp?
– Behovet att påverka och olika möjligheter till inflytande

Media
– Informationssäkerhet och källkritik
– Min roll som medieproducent och konsument
– Vad har media för inflytande?

Världsbilder och -åskådningar
– Vad är skillnaden mellan världsåskådningar, åsikter, religioner och livsstilar?
– Etiska och moraliska frågor
– Skapande och motivering av egna värderingar och åsikter

Identitet
– Självbild, identitet och självkänsla och det som påverkar dem
– Vilka delar är min egenbild gjord av?
– Vad gillar jag eller ogillar med mig själv?

Miljö
– Vad är miljön?
– Mitt förhållande till naturen
– Att ta ansvar för sin omgivning

Rusmedel
– Orsaker och konsekvenser av rusmedel
– Effekter av rusmedel på individ- och samhällsnivå
– Olika beroenden

Människorelationer
– Nära relationer
– Bredare sociala nätverk
– Skillnader i människorelationer, ens egen roll i dem och de olika känslor som följer av dem

Sexualitet
– Kärlek och förälskelse
– Sexualitet, kön och kroppslighet
– Hur påverkar sociala normer sexuellt beteende och känslor?

Verksamhetsprinciper

Synen på livet är allmänt förstådd på lägret. Det inkluderar uppfattningen om sig själv och relationen till andra människor, relationen till sitt eget liv och egna erfarenheter, önskningar och planer för framtiden, värderingar och attityder till olika saker och uppfattningar om omvärlden.

På lägret stimuleras idéer, erfarenheter utbyts, ges möjlighet att förstånya perspektiv och vi lär oss att motivera och värdera argument.

På lägren förbinder vi oss att följa principerna för en säker miljö. Med principer och instruktioner vill vi stärka en verksamhetskultur där alla kan känna sig trygga och respekterade. Utgångspunkten är att varje deltagare ansvarar för en trygg atmosfär genom sitt eget beteende och att alla trakasserier hanteras.

Kritiskt tänkande uppmuntras på lägren. Det innebär att undersöka och klargöra åsikter, övertygelser och känslor. Ungdomarna uppmuntras att skaffa och utvärdera information och använda den som underlag för sina val.

Ungdomarna får inga färdiga svar på vilken typ av val som ska göras, istället uppmuntras de att göra val självständigt, med motivering och medveten om deras konsekvenser.

Ungdomarna accepteras som sig själva och de får möjlighet att prata om saker så att de verkligen blir lyssnade på. Att acceptera dig själv och höra andras erfarenheter och perspektiv lär dig att acceptera andra och se saker ur deras synvinkel.

Ungdomarna vägleds inte att tänka på ett visst sätt, utan det finns förtroende för att när de ges möjlighet att värdera olika synsätt, kommer de att kunna göra egna val vad gäller sin egen livsåskådning.