Yhdistyksen säännöt

Prometheus-leirin tuki ry:n säännöt

Päivitetty syyskokouksessa 4.–5.11.2023. Voimassa 5.11.2023 alkaen. Toimitettu PRH:lle.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Prometheus-leirin tuki ry, Prometheus-lägrets stöd rf ja sen kotikunta on Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä Protu ry. Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen. Pöytäkirjakieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta, jonka tavoitteena on tukea nuoria oman elämänkatsomuksensa rakentamisessa. Lisäksi tarkoituksena on turvata uskontokuntiin kuulumattomien ja uskonnottomien nuorten mahdollisuus aikuistumiskoulutukseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää leirejä, joita kutsutaan Prometheus-leireiksi, sekä koulutustilaisuuksia ja tapaamisia, laatii leireille ohjeiston, kouluttaa leirien ohjaajia, ylläpitää yhteyksiä leirin käyneiden nuorten välillä, tiedottaa leireistä, harrastaa julkaisutoimintaa, pitää yhteyttä ulkomaisiin vastaavaa toimintaa järjestäviin yhteisöihin ja järjestää muuta yhdistyksen tarkoitusta tukevaa toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla myyjäisiä, juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä

 • oikeustoimikelpoinen yhteisö
 • yksityinen henkilö
 • henkilöjäsenen kanssa samassa taloudessa asuvat muut perheenjäsenet.

Tukijäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, henkilöjäsenen kanssa samassa taloudessa asuvat muut perheenjäsenet tai yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaisilla ja tukijäsenillä on yhtäläiset oikeudet.

Hallitus päättää jäsenten hyväksymisestä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Muissa tapauksissa jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous.

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Yhteisöille, henkilöjäsenille ja henkilöjäsenen kanssa samassa taloudessa asuville perheenjäsenille sekä tukijäsenenä oleville henkilöille, henkilöjäsenen kanssa samassa taloudessa asuville perheenjäsenille ja yhteisöille voidaan päättää erisuuruiset jäsenmaksut. Lisäksi nuorille, päätoimisesti opiskeleville, työttömille, varusmies- tai siviilipalvelusta suorittaville, vanhempain- ja hoitovapaalla oleville sekä eläkkeellä oleville henkilöjäsenille voidaan määrittää muita henkilöjäseniä alempi jäsenmaksu.

4. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat syys- ja kevätkokous. Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä tai 100 jäsentä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi 12 § mainituista asioista päätettäessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä arpa. Suljettu lippuäänestys järjestetään henkilövalinnoissa tai vähintään yhden kokouksen osallistujan sitä vaatiessa.

Jokaisella Prometheus-leirin käyneellä tai 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni. Äänioikeuden edellytyksenä on, että kaikki erääntyneet jäsenmaksut jäsenyyden ajalta on suoritettu kokouksen alkuun mennessä.

Jäsen voi valtakirjalla valtuuttaa toisen jäsenen edustamaan itseään ja käyttämään äänioikeutta puolestaan yhdistyksen kokouksessa. Mikäli edustettava jäsen on yhteisöjäsen, kokousedustajana voi toimia yhdistykseen kuulumatonkin henkilö. Kukin jäsen ja kokousedustaja voi käyttää enintään yhtä toiselta jäseneltä saatua äänestämiseen oikeuttavaa valtakirjaa. Hallitus voi asettaa lisävaatimuksia valtakirjan toimittamiselle sen oikeellisuuden varmistamiseksi. Näistä lisävaatimuksista on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostitse tai kirjallisesti kullekin jäsenelle.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 10.2. kevätkokouksen osalta ja 31.8. syyskokouksen osalta. Myös muista kuin esityslistalla mainituista asioista voidaan tehdä päätöksiä, mikäli ne todetaan kahden kolmasosan (2/3) äänienemmistöllä kiireellisiksi ottaen huomioon yhdistyslain 24 §.

Kevätkokouksessa

 • esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

Syyskokouksessa

 • päätetään jäsenmaksun suuruus tulevalle toimikaudelle
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimikaudelle;
 • valitaan vuosittain hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja;
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa kalenterivuodeksi kerrallaan;
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

5. Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Varsinaisista jäsenistä vähintään kolmen (3) on toimikauden alkaessa oltava täysivaltaisia.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Mikäli yksikään ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

Hallituksen jäsenet valitaan suhteellisella vaalilla, joka toteutetaan seuraavasti:

 1.   Äänestäjä kirjoittaa lippuunsa enintään kaksi nimeä;
 2.   Äänestäjän ensimmäiseksi merkitsemä ehdokas saa kaksi ääntä ja toiseksi merkitty yhden äänen;
 3.   Lopuksi lasketaan kaikkien ehdokkaiden saamat äänet yhteen, ja eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi, kuitenkin niin, että aina erovuoroisten tilalle valitaan 3 henkilöä.

Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan sekä nimittää muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus valitsee tarpeelliset toimielimet ja nimittää niihin jäsenet.

Hallitus tulee kutsua koolle vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta, jollei asian kiireellisyys muuta edellytä, jolloin jokaiselle hallituksen jäsenelle on varattava oikeus tulla kuulluksi ohjesäännössä määritellyllä tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai vähintään yksi varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnäolevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Mikäli hallituskoossa tapahtuu muutos, yleiskokous määrittelee hallituskoon muutoksen siirtymäaikataulun.

Hallituksen tehtävänä on

 1. ohjata ja valvoa yhdistyksen toimintaa
 2. huolehtia yhdistyksen taloudesta ja vastata sen omaisuuden hoidosta
 3. valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
 4. huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta
 5. hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja huolehtia jäsenluettelon pitämisestä
 6. valmistella näissä säännöissä mainitut ohjesäännöt yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi
 7. ottaa yhdistykselle tarpeelliseksi katsotut toimihenkilöt

Puheenjohtajan tehtävänä on

 1. johtaa hallituksen toimintaa
 2. kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä
 3. edustaa yhdistystä hallituksen päätösten ja ohjesäännön mukaisesti.

6. Toimihenkilöt

Käytännön asioiden hoitoa varten yhdistyksellä on toimisto sekä tarpeellinen henkilöstö.

7. Ohjesäännöt

Sääntöjä voidaan tarkentaa ohjesäännössä. Ohjesäännöstä päättää yhdistyksen kokous.

8. Talous

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi valtuuttaa henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös hyväksytään, jos kokouskutsussa mainitun muutos- tai purkamisehdotuksen puolesta on annettu kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkaminen edellyttää purkamispäätöstä kahdessa perättäisessä jäsenkokouksessa. Kokousten välissä on oltava vähintään yksi (1) kuukausi.

Purkamisesta päättävässä kokouksessa on päätettävä myös jäljelle jäävän omaisuuden luovuttamisesta näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuja päämääriä edistävään toimintaan.