Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Ylimääräinen yleiskokous

Kokousmateriaalit kootaan materiaalipankkiin. Alla on jäsenille lähetetty kokouskutsu sekä ohjeet valtakirjan käytöstä.

 

***

 

(på svenska nedan)

 

KUTSU PROTUN YLIMÄÄRÄISEEN YLEISKOKOUKSEEN

Prometheus-leirin tuki ry:n ylimääräinen yleiskokous pidetään lauantaina 30.6.2018 Helsingissä, Pasilan nuorisotalolla (osoitteessa: Pasilanraitio 6). Kokous alkaa klo 12:00. Valtakirjojen ja äänioikeuden tarkastaminen sekä äänestyslippujen jakaminen aloitetaan lauantaina tuntia ennen kokouksen alkua.

 

Esityslista:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esitellään vuoden 2017 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

5. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille

6. Päätetään kokous

 

Kokouksessa on äänioikeus kaikilla jäsenmaksunsa maksaneilla yhteisö- ja henkilöjäsenillä, jotka ovat vähintään 15-vuotiaita tai käyneet Prometheus-leirin. Mikäli jäsenmaksu on maksettu alle viikkoa ennen kokousta, on siitä esitettävä kokouksessa kuitti.

Jäsen voi valtuuttaa valtakirjalla toisen henkilön edustamaan itseään kokouksessa. Henkilöjäsenen kohdalla valtakirjan käyttäjän on oltava itsekin yhdistyksen jäsen. Yhteisöjäsenen valtakirjan tulee olla yksilöity ja yhteisön virallisen nimenkirjoittajan allekirjoittama. Henkilöjäsen voi toimittaa valtakirjan joko kirjallisesti tai yhdistyksen verkkosivujen kautta sähköisellä lomakkeella.

 

Kokousdokumentit julkaistaan yhdistyksen sivuilla osoitteessa www.protu.fi/lisayleiskokous viimeistään viikkoa ennen kokousta.

 

Kokouksessa käytettävä pöytäkirjakieli on suomi. Jäsenet voivat kuitenkin halutessaan esittää puheenvuoronsa myös ruotsiksi. Svenskagruppen (svenska@protu.fi) pyrkii tarvittaessa tarjoamaan kokouksen aikana osanottajille käännösapua suomen ja ruotsin välillä.

 

Tervetuloa!

Prometheus-leirin tuki ry:n hallitus

 

KAHVI:

Kokouksessa tarjotaan kahvitus osallistujille.

 

MATKAKORVAUKSET:

Yhdistys myöntää kaikille halukkaille kokoukseen osallistuville yhdistyksen jäsenille matkakorvaukset kokoukseen edullisimman käytettävissä olleen kulkuneuvon mukaan. Matkakorvaukset maksetaan pääsääntöisesti hakijan pankkitilille jälkikäteen. Protun varojen säästämiseksi liput kannattaa hankkia hyvissä ajoin.

 

VALTAKIRJAN KÄYTÖSTÄ

Jäsenen (niin henkilö- kuin yhteisöjäsenenkin) on mahdollista valtuuttaa toinen henkilö edustamaan itseään ja äänestämään puolestaan kevätkokouksessa.

Henkilöjäsenen kohdalla valtakirjan käyttäjän on oltava itsekin yhdistyksen jäsen. Henkilöjäsen voi kuitenkin toimittaa valtakirjansa sähköisesti täyttämällä lomakkeen osoitteessa https://www.protu.fi/henkilojasenvaltakirja.

Yhteisöjäsenten tulee toimittaa valtakirjansa edelleenkin paperisina. Valtakirja saa olla vapaamuotoinen, mutta sen käyttäjän tulee olla yksilöity ja valtakirjan tulee olla yhteisöjäsenen sääntöjen mukaisen nimenkirjoittajan allekirjoittama.

Kukin kevätkokousosallistuja voi käyttää kerrallaan enintään yhtä äänestämiseen oikeuttavaa valtakirjaa.  

 

 

 

INBJUDAN TILL PROTUS EXTRA GENERALFÖRSAMLING

 

Prometheus-lägrets stöd rf:s extra generalförsamling hålls lördagen 30.6.2018 i Helsingfors, i Böle ungdomsgård (Böletået 6). Mötet börjar klockan 12:00. Utdelandet av röstblanketter samt granskande av fullmakt och röstberättigade börjar på lördagen en timme före mötet inleds.

 

Föredragningslista:

1. Mötet inleds

2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokollgranskare och två rösträknare

3. Konstatera mötets laglighet och beslutsförhet 4. Presentera bokslutet för år 2017 och revisorernas uttalande

5. Bekräfta bokslutet samt beviljar styrelsen och andra behöriga ansvarsfrihet

6. Mötet avslutas

 

Röstberättigade på mötet är alla som betalat medlemsavgiften, som fyllt 15 år eller deltagit på ett Prometheus-läger. Om medlemsavgiften är betald mindre än sju (7) dagar före mötet måste man ha ett kvitto på det.

 

En medlem kan berättiga en annan person till att representera sig själv på mötet med hjälp av en fullmakt. En personmedlem kan bara berättiga en annan person som också är medlem i föreningen. Om det är fråga om ett samfund med medlemskap skall fullmakten vara individualiserad och ha samfundets officiella namntäcknarens underskrift. Personmedlemmar kan antingen lämna in fullmakten i pappersform eller digitalt på Protus webbsidor.

 

Dokument inför mötet publiceras på adress www.protu.fi/lisayleiskokous senast en vecka före mötet.

 

Bokföringsspråket under mötet är finska men medlemmarna kan av även be om ordet på svenska. Svenskagruppen (svenska@protu.fi) försöker vid behov erbjuda översättning under mötet. Välkomna! Prometheus-lägrets stöd rf:s styrelse

 

SERVERING:

Under mötet serveras det kaffe och bröd och dylikt.

 

RESEERSÄTTNING:

Föreningen erbjuder till alla deltagare reseersättning enligt det billigaste transportmedlet. Reseersättningarna betalas vanligen in på ansökarens bankkonto i efterskott. För att spara Protus pengar lönar det sig att boka biljetter i god tid.

 

OM FULLMAKT:

En medlem (såväl person- som samfundsmedlem) kan berättiga en annan person till att representera sig själv och använda sin röst.

En personmedlem kan bara berättiga en annan person som också är medlem i föreningen. En personmedlem kan lämna in fullmaktten antingen i pappersform eller genom att fylla i en elektronisk blankett på adress https://www.protu.fi/henkilojasenvaltakirja.

Om det är fråga om ett samfund med medlemskap skall fullmakten vara i pappersform och individualiserad samt ha samfundets officiella namntäcknarens underskrift. Fullmakten kan dock vara fritt formulerad.

Varje mötesdeltagare får använda högst en fullmakt på gång.

© Prometheus-leirin tuki ry