Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Leiritoiminnan periaatteet

Protuleirin tavoitteena on antaa nuorille sellaisia valmiuksia, jotka auttavat heitä selviytymään elämässä. Leirien ydinajatuksena on avoin ja utelias pohtiminen.

Leiritoimintaa ohjaavia arvoja ovat ilo ja hyvinvointi, yhdenvertaisuus, utelias pohdinta sekä vastuullisuus. Tutustu Protun arvoihin, missioon ja visioon täällä.

 • Valmiuksia elämään. Leirin antamia valmiuksia ovat oman itsensä ja omien tunteidensa hyväksyminen, mielekkään elämänkatsomuksen muodostaminen, kyky ottaa vastuuta omista valinnoistaan sekä kyky sijoittua maailmaan, jossa elämme.

 • Elämänkatsomus ymmärretään leirillä laajasti. Siihen sisältyy käsitys itsestä ja suhteesta toisiin ihmisiin, suhde omaan elämään ja kokemuksiin, toiveet ja tulevaisuudensuunnitelmat, arvot ja suhtautuminen erilaisiin asioihin sekä käsitykset meitä ympäröivästä maailmasta.

 • Näkökulmien perustelua. Leirillä herätellään ajatuksia, vaihdetaan kokemuksia, annetaan mahdollisuus oivaltaa uusia näkökulmia, opetellaan perustelemaan ja arvioimaan perusteita. Mihin tahansa asiaan on lupa suhtautua avoimesti ja tutkien.

 • Kriittisyyttä ja tiedonhankintaa. Kriittisyyttä käytetään keinona tarkastella ja selkeyttää mielipiteitä, uskomuksia ja tunteita. Nuoria kannustetaan hankkimaan ja arvioimaan tietoa sekä käyttämään sitä valintojensa pohjana.

 • Vastuuta omista valinnoista. Nuoria ohjataan ottamaan vastuuta omien päätösten vaikutuksesta omaan elämään, muihin ihmisiin ja ympäristöön. Nuorille ei anneta valmiita vastauksia siihen, millaisia valintoja pitäisi tehdä, vaan heitä kannustetaan tekemään valintoja itsenäisesti, perustellen ja tietoisena niiden seurauksista.
   
 • Itsensä hyväksymistä ja toisten kuuntelemista. Nuoret hyväksytään omana itsenään ja heille annetaan tilaisuus puhua asioista niin, että heitä todella kuunnellaan. Oman itsensä hyväksyminen ja toisten ihmisten kokemusten ja näkökulmien kuuleminen opettaa hyväksymään toiset sekä näkemään asioita heidän kannaltaan.
   
 • Vapautta valita. Nuoria ei ohjata valitsemaan mitään tiettyä maailmankatsomusta. Kun heille annetaan mahdollisuus arvioida erilaisia näkemyksiä, he pystyvät itse tekemään omaa elämänkatsomustaan koskevat valintansa.

Tämä listaus on tiivistelmä yhdistyksen yleiskokouksessa vahvistetuistat leiritoiminnan periaatteista ja tavoiteruusukkeesta. Voit tutustua niihin kokonaisuudessaan täällä.

© Prometheus-leirin tuki ry