Stadgar för föreningen

Stadgar för föreningen Prometheus-leirin tuki – Prometheuslägrets stöd rf

Uppdaterade i höstmötet 4.–5.11.2023. Gäller från 5.11.2023.

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Prometheus-leirin tuki ry, Prometheus-lägrets stöd rf och dess hemort är Helsingfors. Föreningen använder den inofficiella förkortningen av namnet, Protu rf. Föreningen är svensk- och finskspråkig. Protokollspråket är finska.

2. Syfte och verksamhetens art

Föreningen har som syfte att organisera religiöst och politiskt obunden utbildning inför vuxenheten, vars mål är att stödja unga i att bygga upp sin egen livsåskådning. Dessutom är syftet att säkra möjligheten till utbildning inför vuxenheten för unga som inte tillhör religiösa samfund samt icke religiösa unga.

För att uppnå sitt syfte ordnar föreningen läger, som kallas för Prometheusläger, samt kurser och möten, gör upp ett regelverk för lägren, utbildar lägerledare, upprätthåller kontakter mellan unga som varit på läger, informerar om lägren, bedriver publikationsverksamhet, upprätthåller kontakter med sammanslutningar som arrangerar motsvarande läger utomlands samt ordnar annan verksamhet som stöder föreningens syfte.

För att stödja sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och testamenten samt med vederbörligt tillstånd ordna basarer, fester, lotterier och penninginsamlingar.

3. Medlemmar

Till medlemmar i föreningen kan godkännas följande, som accepterar föreningens syfte:

 • sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga
 • enskilda personer
 • personmedlemmars familjemedlemmar som bor i samma hushåll.

Till stödmedlemmar kan godkännas enskilda personer, en personmedlems familjemedlemmar som bor i samma hushåll och sammanslutningar som vill stödja föreningens syfte och verksamhet. Egentliga medlemmar och stödmedlemmar har samma rättigheter.

Styrelsen beslutar om godkännande av medlemmar.

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse eller ordförande, eller genom att anmäla sitt utträde att antecknas i föreningsmötets protokoll.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen, om medlemmen har lämnat sin förfallna medlemsavgift obetald. I annat fall beslutar föreningsmötet om uteslutande av medlem.

Beslut om storleken av den medlemsavgift som betalas av medlemmarna fattas av höstmötet. Medlemsavgifter av olika storlekar kan beslutas för sammanslutningar, personmedlemmar och familjemedlemmar som bor i samma hushåll som en personmedlem samt för stödmedlemmar, familjemedlemmar som bor i samma hushåll som en stödmedlem samt för sammanslutningar som är stödmedlemmar. Dessutom kan en lägre medlemsavgift än den som gäller för andra personmedlemmar fastställas för unga, personer som studerar på heltid, arbetslösa, personer som fullgör beväringstjänst eller civiltjänst, personer som är föräldra- eller vårdlediga samt för pensionerade personmedlemmar.

4. Föreningsmöten

Föreningens ordinarie möten är höstmötet och vårmötet. Höstmötet hålls senast i slutet av november och vårmötet senast i slutet av maj den dag som fastställs av styrelsen.

Ytterligare föreningsmöten ska hållas då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens medlemmar eller 100 medlemmar skriftligen begär det för behandling av ett angivet ärende. Mötet ska sammankallas inom en månad från det att begäran framställts.

Ärenden avgörs med enkel röstmajoritet förutom vid beslut i ärenden som nämns i 12 §. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val samt vid sluten omröstning, där lotten avgör. Sluten omröstning ordnas vid personval eller då minst en mötesdeltagare kräver det.

Varje medlem som genomgått ett Prometheusläger eller som fyllt 15 år har rösträtt och en röst vid föreningsmöten. Rösträtten förutsätter att samtliga förfallna medlemsavgifter från medlemstiden har betalats innan mötet inleds.

En medlem kan genom fullmakt befullmäktiga en annan medlem att företräda hen och använda hens rösträtt vid mötet. Om den medlem som ska företrädas är en sammanslutning kan även en person som inte är medlem i föreningen fungera som mötesrepresentant. Varje medlem och mötesrepresentant kan använda högst en fullmakt av en annan medlem som berättigar till omröstning. Styrelsen kan ställa tilläggskrav på inlämningen av fullmakt för säkerställande av fullmaktens riktighet. Dessa tilläggskrav ska nämnas i möteskallelsen.

Föreningsmöten sammankallas av styrelsen. Möteskallelsen ska tillställas tidigast två (2) månader och senast två veckor före mötet genom att skicka kallelsen per e-post eller skriftligen till varje medlem.

Om en föreningsmedlem vill få ett ärende behandlat vid föreningsmötet, ska hen skriftligen meddela detta till styrelsen senast den 10 februari för vårmötet och senast den 31 augusti för höstmötet. Beslut kan även fattas i andra ärenden än de som nämns i föredragningslistan om de med två tredjedelars (2/3) röstmajoritet konstateras vara brådskande med beaktande av 24 § i föreningslagen.

På vårmötet

 • framställs bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande
 • beslutas om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och andra ansvarsskyldiga
 • behandlas övriga ärenden som nämns i möteskallelsen och som framställts för mötet.

På höstmötet

 • beslutas om storleken av medlemsavgiften för kommande verksamhetsperiod
 • fastställs verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsperiod
 • väljs årligen ordinarie styrelseledamöter i stället för dem som står i tur att avgå och vartannat år styrelseordförande
 • väljs två revisorer och två revisorssuppleanter för ett kalenderår i sänder
 • behandlas övriga ärenden som nämns i möteskallelsen och som framställts för mötet.

5. Styrelse

Föreningens styrelse består av ordföranden och sex (6) ordinarie ledamöter, som vid höstmötet väljs för två följande kalenderår. Styrelseledamöternas mandatperiod är två (2) år. Av ordinarie ledamöterna står årligen hälften i tur att avgå. Av ordinarie ledamöterna ska minst tre (3) vara myndiga vid ingången av verksamhetsperioden.

Styrelseordföranden väljs genom majoritetsval. Om ingen kandidat får mer än hälften av de avgivna rösterna, ska en andra omröstning hållas mellan de två kandidater som fått flest röster.

Styrelseledamöterna väljs genom proportionella val, som förrättas på följande sätt:

 1. Varje röstande skriver högst två namn på sin röstsedel.
 2. Den kandidat som den röstande skrivit som första namn får två röster och den andra i ordningen en röst.
 3. Slutligen sammanräknas rösterna för varje kandidat och de som fått flest röster blir valda, ändå så att alltid 3 personer väljs i stället för dem som står i tur att avgå.

Styrelsen utser inom sig en första och andra vice ordförande och utnämner andra behövliga funktionärer.

Styrelsen utser behövliga organ och utnämner medlemmar till dem.

Styrelsen bör sammankallas minst fem (5) dygn före mötet om inte sakens brådskande natur kräver annat, i vilket fall varje styrelseledamot ska ha rätt att yttra sig såsom anges i verksamhetsreglerna.

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller minst en vice ordförande och minst hälften av medlemmarna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som meddelats av fler än hälften av de närvarande styrelseledamöterna. Vid lika röstetal avgör ordförandes åsikt, vid val ändå lotten.

Ordförandens och styrelseledamöternas mandatperiod är två (2) kalenderår. Om en ändring i styrelsens storlek sker, fastställer generalförsamlingen övergångstidtabellen för ändringen av styrelsens storlek.

Styrelsen har som uppgift att

 1. styra och övervaka föreningens verksamhet
 2. sörja för föreningens ekonomi och svara för skötseln av föreningens egendom
 3. bereda och sammankalla föreningsmötena
 4. sörja för verkställandet av föreningsmötenas beslut
 5. godkänna föreningens medlemmar och föra en medlemsförteckning
 6. bereda de verksamhetsregler som nämns i dessa stadgar för godkännande av föreningsmötet
 7. utse behövliga funktionärer för föreningen.

Ordföranden har som uppgift att

 1. leda föreningens verksamhet
 2. sammankalla styrelsens möten och föra ordet vid dem
 3. företräda föreningen i enlighet med styrelsens beslut och verksamhetsreglerna.

6. Funktionärer

För skötseln av praktiska ärenden har föreningen ett kansli med behövlig personal.

7. Verksamhetsregler

Närmare regler kan fastställs i verksamhetsreglerna. Föreningsmötet fattar beslut om verksamhetsreglerna.

8. Ekonomi

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet med tillhörande handlingar ska överlämnas till revisorerna senast en månad före vårmötet. Revisorerna ska överlämna sitt utlåtande till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

9. Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn får tecknas av ordföranden, den första vice ordföranden, den andra vice ordföranden eller verksamhetsledaren, två tillsammans. Därtill kan styrelsen bevilja någon personlig rätt att teckna föreningens namn ensam.

10. Stadgeändring och upplösning av föreningen

Beslut som gäller ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen godkänns, om förslaget till ändring eller upplösning som nämnts i möteskallelsen vid en omröstning under mötet har erhållit tre fjärdedelar (3/4) av rösterna.

Upplösning av föreningen förutsätter att beslutet fattats vid två på varandra följande medlemsmöten. Minst en (1) månad skall förflyta mellan mötena.

Mötet som beslutar om upplösning av föreningen ska också besluta om överlåtelse av föreningens kvarvarande tillgångar till en sådan verksamhet som främjar dess mål som anges i 2 § i dessa stadgar.