Kirjautuminen
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Yhdistyksen säännöt

Prometheus-leirin tuki ry:n säännöt

Gå till Stadgar för föreningen Prometheuslägrets stöd rf

Päivitetty syyskokouksessa 9.–10.10.2021.

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Prometheus-leirin tuki ry, Prometheus-lägrets stöd rf ja sen kotikunta on Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä Protu ry. Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen. Pöytäkirjakieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta, jonka tavoitteena on tukea nuoria oman elämänkatsomuksensa rakentamisessa. Lisäksi tarkoituksena on turvata uskontokuntiin kuulumattomien ja uskonnottomien nuorten mahdollisuus aikuistumiskoulutukseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää leirejä, joita kutsutaan Prometheus-leireiksi, sekä koulutustilaisuuksia ja tapaamisia, laatii leireille ohjeiston, kouluttaa leirien ohjaajia, ylläpitää yhteyksiä leirin käyneiden nuorten välillä, tiedottaa leireistä, harrastaa julkaisutoimintaa, pitää yhteyttä ulkomaisiin vastaavaa toimintaa järjestäviin yhteisöihin ja järjestää muuta yhdistyksen tarkoitusta tukevaa toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla myyjäisiä, juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä
    • oikeustoimikelpoinen yhteisö
    • yksityinen henkilö
    • henkilöjäsenen kanssa samassa taloudessa asuvat muut perheenjäsenet.

Tukijäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, henkilöjäsenen kanssa samassa taloudessa asuvat muut perheenjäsenet tai yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaisilla ja tukijäsenillä on yhtäläiset oikeudet.

Hallitus päättää jäsenten hyväksymisestä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Muissa tapauksissa jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous.

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Yhteisöille, henkilöjäsenille ja henkilöjäsenen kanssa samassa taloudessa asuville perheenjäsenille sekä tukijäsenenä oleville henkilöille, henkilöjäsenen kanssa samassa taloudessa asuville perheenjäsenille ja yhteisöille voidaan päättää erisuuruiset jäsenmaksut. Lisäksi nuorille, päätoimisesti opiskeleville, työttömille, varusmies- tai siviilipalvelusta suorittaville, vanhempain- ja hoitovapaalla oleville sekä eläkkeellä oleville henkilöjäsenille voidaan määrittää muita henkilöjäseniä alempi jäsenmaksu.

4. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat syys- ja kevätkokous. Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokous toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä tai 100 jäsentä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi 12 § mainituista asioista päätettäessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä arpa. Suljettu lippuäänestys järjestetään henkilövalinnoissa tai vähintään yhden kokouksen osallistujan sitä vaatiessa.

Jokaisella Prometheus-leirin käyneellä tai 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni. Äänioikeuden edellytyksenä on, että kaikki erääntyneet jäsenmaksut jäsenyyden ajalta on suoritettu kokouksen alkuun mennessä.

Jäsen voi valtakirjalla valtuuttaa toisen jäsenen edustamaan itseään ja käyttämään äänioikeutta puolestaan yhdistyksen kokouksessa. Mikäli edustettava jäsen on yhteisöjäsen, kokousedustajana voi toimia yhdistykseen kuulumatonkin henkilö. Kukin jäsen ja kokousedustaja voi käyttää enintään yhtä toiselta jäseneltä saatua äänestämiseen oikeuttavaa valtakirjaa. Hallitus voi asettaa lisävaatimuksia valtakirjan toimittamiselle sen oikeellisuuden varmistamiseksi. Näistä lisävaatimuksista on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan 2 kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostitse tai kirjallisesti kullekin jäsenelle.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 10.2. kevätkokouksen osalta ja 31.8. syyskokouksen osalta. Myös muista kuin esityslistalla mainituista asioista voidaan tehdä päätöksiä, mikäli ne todetaan kahden kolmasosan (2/3) äänienemmistöllä kiireellisiksi ottaen huomioon yhdistyslain 24 §.

Kevätkokouksessa
-    esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;
-    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
-    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

Syyskokouksessa
-    päätetään jäsenmaksun suuruus tulevalle toimikaudelle
-    vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimikaudelle;
-    valitaan vuosittain hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja;
-    valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa kalenterivuodeksi kerrallaan;
-    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

5. Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja ja kahdeksasta kymmeneen (8-10) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Varsinaisista jäsenistä vähintään neljän (4) on toimikauden alkaessa oltava täysivaltaisia.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Mikäli yksikään ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

Hallituksen jäsenet valitaan suhteellisella vaalilla, joka toteutetaan seuraavasti:
1.   Äänestäjä kirjoittaa lippuunsa enintään kaksi nimeä;
2.   Äänestäjän ensimmäiseksi merkitsemä ehdokas saa kaksi ääntä ja toiseksi merkitty yhden äänen;
3.   Lopuksi lasketaan kaikkien ehdokkaiden saamat äänet yhteen, ja eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi, kuitenkin niin, että aina erovuoroisten tilalle valitaan 4 tai 5 henkilöä.

Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan sekä nimittää sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus valitsee toimintaohjesäännössä nimetyt ja muut tarpeelliset toimielimet toimintaohjesäännön mukaisesti.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai vähintään yksi varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Hallitus tulee kutsua koolle vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnäolevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Mikäli hallituskoossa tapahtuu muutos, yleiskokous määrittelee hallituskoon muutoksen siirtymäaikataulun.

Hallituksen tehtävänä on
1.   ohjata ja valvoa yhdistyksen toimintaa
2.   huolehtia yhdistyksen taloudesta ja vastata sen omaisuuden hoidosta
3.   valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
4.   huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta
5.   hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja huolehtia jäsenluettelon pitämisestä
6.   valmistella näissä säännöissä mainitut ohjesäännöt yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi
7.   ottaa yhdistykselle tarpeelliseksi katsotut toimihenkilöt

Puheenjohtajan tehtävänä on
1.   johtaa yhdistyksen toimintaa
2.   kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä
3.   edustaa yhdistystä hallituksen päätösten ja toimintaohjesäännön mukaisesti.

6. Toimihenkilöt

Käytännön asioiden hoitoa varten yhdistyksellä on toimisto sekä tarpeellinen henkilöstö.

7. Ohjesäännöt

Yhdistyksen puheenjohtajan ja toimihenkilöiden ja toimielinten tarkemmat tehtävät ja toiminta määritellään toimintaohjesäännöissä. Yhdistyksen kokous hyväksyy toimintaohjesäännön ja muut tarpeelliset ohjesäännöt hallituksen esityksen pohjalta.

8. Talous

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen edellä mainituista yhdessä sihteerin, työvaliokunnan puheenjohtajan tai taloudenhoitajan kanssa. Lisäksi hallitus voi oikeuttaa henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös hyväksytään, jos kokouskutsussa mainitun muutos- tai purkamisehdotuksen puolesta on annettu kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

Purkamisesta päättävässä kokouksessa on päätettävä myös jäljelle jäävän omaisuuden luovuttamisesta näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuja päämääriä edistävään toimintaan.

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

 

Stadgar för föreningen Prometheus-leirin tuki – Prometheuslägrets stöd rf

Uppdaterade i höstmötet 5.11.2016.

1. Namn och hemort

Föreningens namn är Prometheus-leirin tuki ry, Prometheuslägrets stöd rf och dess hemort är Helsingfors. Av föreningens namn används den inofficiella förkortningen Protu rf. Föreningens språk är finska och svenska. Prokollspråket är finska. 

2. Syfte och verksamhetens art

Föreningen har som syfte att arrangera politiskt och religiöst obunden utbildning inför vuxenhet, vars mål är att stödja unga i att bygga upp sin egen livsåskådning. Dessutom är syftet att säkra möjligheten till utbildning inför vuxenhet för unga som inte tillhör religiösa samfund samt icke religiösa unga. 

För att fylla sitt syfte arrangerar föreningen läger, som kallas för Prometheusläger, samt kurser och möten, gör upp ett regelverk för lägren, utbildar lägerledare, upprätthåller kontakter mellan unga som varit på läger, informerar om lägren, bedriver publikationsverksamhet, upprätthåller kontakter med sammanslutningar som arrangerar motsvarande läger utomlands samt ordnar annan verksamhet som stöder föreningens syfte.

För att stödja sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och testamenten samt med vederbörligt tillstånd ordna basarer, fester, lotterier och penninginsamlingar.

3. Medlemmar

Medlemmar i föreningen kan vara följande, som accepterar föreningens syfte 
    • sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga 
    • enskilda personer 
    • personmedlemmars familjemedlemmar som bor i samma hushåll.

Som stödmedlemmar kan godkännas enskilda personer, en personmedlems familjemedlemmar som bor i samma hushåll och sammanslutningar som vill stödja föreningens syfte och verksamhet. Egentliga medlemmar och stödmedlemmar har samma rättigheter. 

Styrelsen beslutar om godkännande av medlemmar.

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse eller ordförande, eller genom att anmäla sitt utträde att antecknas i föreningsmötets protokoll.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen, om medlemmen har lämnat sin förfallna medlemsavgift obetald. I annat fall beslutar föreningsmötet om uteslutande av medlem. 

Beslut om storleken av den medlemsavgift som tas ut av medlemmarna fattas av höstmötet. Medlemsavgifter av olika storlekar kan beslutas för sammanslutningar, personmedlemmar och familjemedlemmar som bor i samma hushåll med en personmedlem samt för stödmedlemmar, familjemedlemmar som bor i samma hushåll med en stödmedlem samt för sammanslutningar som är stödmedlemmar.Dessutom kan en lägre medlemsavgift än den som gäller för andra personmedlemmar fastställas för unga, personer som studerar på heltid, arbetslösa, personer som fullgör beväringstjänst eller civiltjänst, personer som är föräldra- eller vårdlediga samt för pensionerade personmedlemmar.

4. Föreningsmöten

Föreningens ordinarie möten är höstmötet och vårmötet. Höstmötet hålls före utgången av november månad och vårmötet före utgången av maj månad den dag som fastställs av styrelsen.

Extra föreningsmöte ska hållas då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens medlemmar eller 100 medlemmar skriftligen begär det för behandling av ett angivet ärende. Mötet ska sammankallas inom en månad från det att begäran framställts. 

Ärenden avgörs med enkel röstmajoritet förutom vid beslut i ärenden som nämns i 12 §. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom då val förrättas samt vid sluten omröstning, där lotten avgör. Val med slutna sedlar ordnas vid personval eller då minst en mötesdeltagare kräver detta. 

Varje medlem som genomgått Prometheusläger eller som har fyllt 15 år har rösträtt och en röst vid föreningsmöten. En förutsättning för rösträtt är att samtliga förfallna medlemsavgifter från medlemstiden har betalats innan mötet inleds.

En medlem kan genom fullmakt befullmäktiga en annan medlem att företräda honom eller henne och använda hans eller hennes rösträtt vid mötet. Om den medlem som ska företrädas är en sammanslutning kan som mötesrepresentant även fungera en person som inte är medlem i föreningen. Varje medlem och mötesrepresentant kan använda högst en fullmakt av en annan medlem som berättigar till omröstning. Styrelsen kan ställa tilläggskrav på inlämning av fullmakt för säkerställande av fullmaktens riktighet. Dessa tilläggskrav ska nämnas i möteskallelsen. 

Föreningsmötet sammankallas av styrelsen. Möteskallelsen ska tillställas tidigast 2 månader och senast en vecka före mötet genom att kallelsen skickas per e-post eller skriftligen till varje medlem.

Om en föreningsmedlem vill få ett ärende behandlat vid föreningsmötet, ska medlemmen skriftligen meddela detta till styrelsen senast den 10 februari för vårmötet och senast den 31 augusti för höstmötet. Beslut kan även fattas i andra ärenden än de som nämns i föredragningslistan om de med två tredjedelars (2/3) röstmajoritet konstateras vara brådskande med beaktande av 24 § i föreningslagen. 

Vid vårmötet
-    framställs bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande; 
-    beslutas om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och andra ansvarsskyldiga; 
-    behandlas övriga ärenden som nämns i möteskallelsen och som framställts för mötet

Vid höstmötet
-    beslutas om storleken av medlemsavgiften för kommande verksamhetsperiod; 
-    fastställs verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsperiod; 
-    väljs årligen ordinarie styrelseledamöter i stället för dem som står i tur att avgå och vartannat år styrelseordförande; 
-    väljs två revisorer och två revisorssuppleanter för ett kalenderår i sänder; 
-    behandlas övriga ärenden som nämns i möteskallelsen och som framställts för mötet

5. Styrelse

Föreningens styrelse består av ordföranden och åtta till tio (8-10) ordinarie ledamöter, som vid höstmötet väljs för två följande kalenderår. Styrelseledamöternas mandatperiod är två (2) år. Av ordinarie ledamöterna står årligen hälften i tur att avgå. Av ordinarie ledamöterna ska minst fyra (4) vara myndiga vid ingången av verksamhetsperioden.

Styrelseordföranden väljs genom majoritetsval. Om ingen kandidat får mer än hälften av de avgivna rösterna, ska en andra omröstning hållas mellan de två kandidater som fått flest röster.

Styrelseledamöterna väljs genom proportionella vai, som förrättas på följande sätt:
1.   Varje röstande skriver högst två namn på sin röstsedel;
2.   Den kandidat som den röstande skrivit som första namn får två röster och den andra i ordningen en röst;
3.   Slutligen sammanräknas rösterna för varje kandidat och de som fått flest röster blir valda, ändå så att alltid 4 eller 5 personer väljs i stället för dem som står i tur att avgå.

Styrelsen utser inom sig en första och andra vice ordförande och utnämner en sekreterare, kassör och andra behövliga funktionärer. Styrelsen utser de organ som anges i verksamhetsreglerna och andra behövliga organ i enlighet med verksamhetsreglerna.

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller minst en vice ordförande och minst hälften av medlemmarna är närvarande. Styrelsen bör sammankallas minst fem (5) dygn före mötet. Som styrelsens beslut gäller den mening som meddelats av fler än hälften av de närvarande styrelseledamöterna. Vid lika röstetal avgör den mening som ordföranden omfattar, vid förrättande av val ändå den mening som vinner vid lottdragning.

Ordförandens och styrelseledamöternas mandatperiod är två (2) kalenderår. Om en ändring i styrelsens storlek sker, fastställer generalförsamlingen övergångstidtabellen för ändringen av styrelsens storlek.

Styrelsen har som uppgift att
1.   styra och övervaka föreningens verksamhet
2.   sörja för föreningens ekonomi och svara för skötseln av föreningens egendom
3.   bereda och sammankalla föreningsmötena
4.   sörja för verkställandet av föreningsmötenas beslut
5.   godkänna föreningens medlemmar och föra en medlemsförteckning
6.   bereda de verksamhetsregler som nämns i dessa stadgar för godkännande av föreningsmötet
7.   utse behövliga funktionärer för föreningen

Ordföranden har som uppgift att
1.   leda föreningens verksamhet
2.   sammankalla styrelsens möten och föra ordet vid dem
3.   företräda föreningen i enlighet med styrelsens beslut och verksamhetsreglerna.

6. Funktionärer

För skötseln av praktiska ärenden har föreningen ett kansli med behövlig personal.

7. Verksamhetsregler

Närmare uppgifter för föreningens ordförande, funktionärer och organ samt deras verksamhet fastställs i verksamhetsreglerna. Föreningsmötet godkänner verksamhetsreglerna och andra behövliga regler på framställning av styrelsen.

8. Ekonomi

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. 

Bokslutet med tillhörande handlingar ska överlämnas till revisorerna senast en månad före vårmötet. Revisorerna ska överlämna sitt utlåtande till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

9. Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn får tecknas antingen av ordföranden och viceordföranden tillsammans eller någondera av dem tillsammans med sekreteraren, arbetsutskottets ordförande eller kassören. Därtill kan styrelsen bevilja någon personlig rätt att teckna föreningens namn ensam. 

10. Stadgeändring och upplösning av föreningen

Beslut som gäller ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen godkänns, om förslaget till ändring eller upplösning som nämnts i möteskallelsen vid en omröstning under mötet har erhållit tre fjärdedelar (3/4) av rösterna. 

Mötet som beslutar om upplösning av föreningen ska också besluta om överlåtelse av föreningens kvarvarande tillgångar till en sådan verksamhet som främjar dess mål som anges i 2 § i dessa stadgar. 

Med denna stadgeändring kränks inte förvärvade medlemsrättigheter.Sivu päivitetty 24.1.2022

© Prometheus-leirin tuki ry